Tuesday, November 8, 2016

PERHATIAN! PERJANJIAN PELAJAR MARA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
 Saya berharap semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera.

Saya petik dari Fasal 5.1 dalam kontrak MARA yang pelajar telah tandatangan.

”5. Adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui bahawa Pelajar tidak boleh pada bila-bila masa dalam  masa berjalan kuatkuasanya Perjanjian ini, iaitu dalam masa tempoh Pengajian Tersebut dan juga kemudian daripadanya sehingga tamat tempoh pekerjaannya di bawah fasal 1.6 perjanjian ini:-
5.1   mengambil apa jua bahagian dalam sesuatu penghasutan atau tunjuk perasaan di mana-mana tempat oleh apa-apa pertubuhan , badan atau kumpulan orang, iaitu penghasutan atau tunjuk perasaan yang pada pendapat Majlis adalah memudaratkan kepentingan Malaysia atau sesuatu insitutsi pendidikan ;

6. Jika pelajar melakukan pelanggaran terhadap mana-mana hal dalam Fasal 4 dan 5 Perjanjian ini, Majlis boleh, menurut budibicara mutlaknya:

6.1 menamatkan Perjanjian ini dan dengan itu, tanpa menyentuh hak-hak Majlis di bawah Perjanjian ini, Pelajar tidaklah lagi mempunyai apa-apa tuntutan ke atas apa-apa faedah Perjanjian ini.

6.2 Penamatan Perjanjian ini menurut fasal 6.1 Fasal ini adalah akhir dan        muktamad.”


Sekian. Terima kasih.


Pengarah MARA Ireland

No comments:

Post a Comment